BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2021 – 2022

Dưới đây là các danh sách học phí của từng bậc học ở từng cơ sở Hệ thống trường Việt Mỹ – VAschools

BIỂU PHÍ KHỐI MẦM NON

BIỂU PHÍ KHỐI PHỔ THÔNG