BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2024 – 2025

Dưới đây là các danh sách học phí của từng bậc học ở từng cơ sở Hệ thống trường Việt Mỹ – VAschools

BIỂU PHÍ KHỐI MẦM NON

BIỂU PHÍ KHỐI PHỔ THÔNG