PHỤ HUYNH

VAschools chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để tạo nên môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hội thảo chuyên đề

VAschools

Hội thảo các vấn đề và ý kiến phụ huynh

Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc phát triển các học sinh là nền tảng cho Học sinh VAschools thành công và thành nhân, bao gồm: Tính xuất sắc, Tự tin, Chính trực, Tinh thần đồng đội, Tôn trọng, Đam mê và Tự hào dân tộc.

Xem thêm