BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020 – 2021

Dưới đây là các danh sách học phí của từng bậc học ở từng cơ sở

Hệ thống trường Việt Mỹ – VAschools