BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022 – 2023

Dưới đây là các danh sách học phí của từng bậc học ở từng cơ sở Hệ thống trường Việt Mỹ – VAschools

BIỂU PHÍ KHỐI MẦM NON

BIỂU PHÍ KHỐI PHỔ THÔNG