HỌC PHÍ

Dưới đây là các danh sách học phí của từng bậc học ở từng cơ sở

Hệ thống trường Việt Mỹ – VASCHOOLS

bậc mầm non

bậc phổ thông